VPS服务器购买教程

admin 2018-5-3 1298


把上面整个代码复制后粘贴进去,不动的时候按回车,然后耐心等待,最后重启vps服务器即可。该方法是开机自动启动,部署一次就可以了。


欢迎联系本站长QQ:3216572
上传的附件:
最新回复 (3)
 • admin 2019-2-11
  2
  wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/ToyoDAdoubi/doubi/master/ssr.sh && chmod +x ssr.sh && bash ssr.sh
 • admin 2019-2-25
  3
  yum -y install wget

  wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/teddysun/shadowsocks_install/master/shadowsocksR.sh

  chmod +x shadowsocksR.sh

  ./shadowsocksR.sh 2>&1 | tee shadowsocksR.log
  --------------------- 
  作者:君心逆天 
  来源:CSDN 
  原文:https://blog.csdn.net/qq_29423883/article/details/78906709 
  版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!
 • admin 2019-4-26
  4
  https://yzzz.ml/freessr/
  https://raw.githubusercontent.com/AmazingDM/sub/master/ssrshare.com
  https://raw.githubusercontent.com/AmazingDM/sub/master/v2ray_ssrshare.com
  https://raw.githubusercontent.com/AmazingDM/sub/master/ssrshare.com
  https://sub.global.vtr.cool/v2sub/rvdwt?rocket=1
返回